πρωτόκολλο ορκομωσίας

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην Αθήνα σήμερα είκοσι Μαρτίου δύο χιλιάπρωτοκολο ορκομωσιαςδες δεκαπέντε (2015) ημέρα Παρασκευή , ενώπιον του Πρυτάνη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ.Μελετίου Αθανασίου Δημοπούλου προσήλθε ο κ.Χρυσόστομος-Αλέξιος Κελέκης που διορίσθηκε σε θέση αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχολής των Επιστημών Υγείας και έδωσε τον παρακάτω όρκο της υπηρεσίας. <<Ορκίζομαι να φυλαττω πίστιν εις την Πατρίδα , υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώ ευσυνειδήτως τα καθήκοντα μου >> . Μετά την ορκομωσία συντάχθηκε το πρωτόκολλο αυτό το οποίο και υπογράφεται.